Instalimet Elektrike

Lidhja elektrike është një instalim elektrik i kabllove dhe pajisjeve shoqëruese siç janë çelsat, tabelat e shpërndarjes, bazat dhe pajisjet e lehta në një strukturë.

Tela është subjekt i standardeve të sigurisë për projektimin dhe instalimin. Llojet dhe madhësitë e lejueshme të telit dhe kabllove përcaktohen sipas tensionit të funksionimit të qarkut dhe aftësisë së rrymës elektrike, me kufizime të mëtejshme në kushtet e mjedisit, të tilla si diapazoni i temperaturës së ambientit, nivelet e lagështisë dhe ekspozimi ndaj dritës së diellit dhe kimikateve.

Pajisjet e mbrojtjes, kontrollit dhe shpërndarjes së asociacionit të asociuar brenda sistemit të instalimeve elektrike të një ndërtese i nënshtrohen specifikimeve të tensionit, rrymës dhe funksionimit. Kodet e sigurisë së telave ndryshojnë në bazë të lokalitetit, vendit ose rajonit. Komisioni Ndërkombëtar i Elektroteknikës (IEC) po përpiqet të harmonizojë standardet e instalimeve elektrike midis vendeve anëtare, por ndryshime të rëndësishme në kërkesat e projektimit dhe instalimit ekzistojnë akoma.