Termat dhe Kustet

KUSHTET E PËRDORIMIT

Përditësuar për herë të fundit në Shkurt 09, 2021

MARRËVESHJA PËR TERMAT

Këto Kushtet e Përdorimit përbëjnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme të bërë ndërmjet jush, qoftë personalisht ose në emër të një njësie ekonomike (“ju”) dhe Multi Business Group Shpk (“Kompania”, “ne”, “ne”, ose “e jona”), në lidhje me hyrjen dhe përdorimin tuaj të faqes në internet https://www.mbg-ks.com si dhe çdo forme tjetër mediatike, kanali mediatik, uebfaqe celular ose aplikacioni celular i lidhur, i lidhur, ose i lidhur ndryshe me të (së bashku, “Site” ”). Ju pranoni që duke hyrë në sit, ju keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të detyruar nga të gjitha këto Kushtet e Përdorimit. NESE NUK BENI dakord me te gjithe keto terma te perdorimit, atehere JU NDALOHENI SHPREHTESISHT NGA PERDORIMI I SITIT DHE DUHET TA NDALONI PERDORIMIN MENJEHERE.

Kushtet dhe kushtet shtesë ose dokumentet që mund të postohen në sit herë pas here përfshihen shprehimisht këtu me referencë. Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të bërë ndryshime ose modifikime në këto Kushtet e Përdorimit në çdo kohë dhe për ndonjë arsye. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke azhurnuar datën “Përditësuar së Fundmi” të këtyre Kushteve të Përdorimit dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë për të marrë njoftim specifik për secilin ndryshim të tillë. Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të rishikoni periodikisht këto Kushtet e Përdorimit për të qenë të informuar për azhurnimet. Ju do t’i nënshtroheni, dhe do të konsiderohet se jeni vënë në dijeni dhe se keni pranuar, ndryshimet në çdo Kushtet e Përdorimit të rishikuara nga përdorimi juaj i vazhdueshëm i Sajtit pas datës së postimit të Kushteve të Përdorimit të rishikuara.

Informacioni i dhënë në Sajt nuk ka për qëllim shpërndarjen ose përdorimin nga ndonjë person ose entitet në ndonjë juridiksion ose vend ku një shpërndarje ose përdorim i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin ose rregulloren ose që do të na nënshtronte ndonjë kërkese regjistrimi brenda një juridiksioni ose vendi të tillë . Në përputhje me rrethanat, ata persona që vendosin të hyjnë në sit nga vende të tjera e bëjnë këtë me iniciativën e tyre dhe janë vetëm përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet lokale, nëse dhe në masën që ligjet lokale janë të zbatueshme.

Faqja është krijuar për përdoruesit që janë të paktën 18 vjeç. Personat nën moshën 18 vjeç nuk lejohen të përdorin ose regjistrohen në këtë faqe.

TË DREJTAT E PRONSISË INTELEKTUALE

Nëse nuk tregohet ndryshe, Sajti është pronë e pronësisë sonë dhe e gjithë kodi burimor, bazat e të dhënave, funksionaliteti, softueri, dizenjimet e faqeve të internetit, audio, video, teksti, fotografi dhe grafikë në Sajt (kolektivisht, “Përmbajtja”) dhe markat tregtare, shërbimi markat dhe logot e përmbajtura në të (“Shenjat”) janë në pronësi ose kontrolluar nga ne ose të licencuar nga ne, dhe mbrohen nga ligjet e së drejtës së kopjimit dhe të markave tregtare dhe të drejtave të ndryshme të pronësisë intelektuale dhe ligjeve të konkurrencës së padrejtë të Shteteve të Bashkuara, ligjeve ndërkombëtare për të drejtat e autorit dhe konventat ndërkombëtare. Përmbajtja dhe Shenjat janë dhënë në Sajtin “SI IS” vetëm për informacionin tuaj dhe përdorimin personal. Përveç siç parashikohet shprehimisht në këto Kushtet e Përdorimit, asnjë pjesë e Sajtit dhe asnjë Përmbajtje ose Shenjë nuk mund të kopjohet, riprodhohet, grumbullohet, ribotohet, ngarkohet, postohet, shfaqet publikisht, kodohet, përkthehet, transmetohet, shpërndahet, shitet, licencohet ose përndryshe shfrytëzohet për çfarëdo qëllimi tregtar, pa lejen tonë paraprake me shkrim.

Me kusht që të keni të drejtë të përdorni Faqen, ju jepet një licencë e kufizuar për të hyrë dhe përdorur Faqen dhe për të shkarkuar ose shtypur një kopje të çdo pjese të Përmbajtjes në të cilën keni fituar qasjen siç duhet vetëm për tuajin personal, jotregtar përdorim Ne i rezervojmë të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht juve dhe sitit, përmbajtjes dhe shenjave.

PËFAQSIMET E PERRDORUESIT

Duke përdorur Faqen, ju përfaqësoni dhe garantoni që: (1) të gjitha informacionet e regjistrimit që dorëzoni do të jenë të vërteta, të sakta, aktuale dhe të plota; (2) ju do të ruani saktësinë e një informacioni të tillë dhe do të azhurnoni menjëherë informacionin e regjistrimit, siç është e nevojshme; (3) ju keni aftësinë juridike dhe pranoni të jeni në përputhje me këto Kushtet e Përdorimit; (4) nuk jeni i mitur në juridiksionin në të cilin banoni; (5) nuk do të hyni në Sajt përmes mjeteve të automatizuara ose jo-njerëzore, qoftë përmes një bot, skripti ose ndryshe; (6) nuk do ta përdorni Faqen për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar; dhe (7) përdorimi juaj i faqes nuk do të shkelë ndonjë ligj ose rregullore në fuqi.

Nëse jepni ndonjë informacion që është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual ose i paplotë, ne kemi të drejtë të pezullojmë ose përfundojmë llogarinë tuaj dhe të refuzojmë çdo dhe të gjithë përdorimin aktual ose të ardhshëm të Faqes (ose ndonjë pjesë të saj).

REGJISTRIMI I PERRDORUESIT

Ju mund të kërkohet të regjistroheni në sit. Ju pranoni ta mbani fjalëkalimin tuaj konfidencial dhe do të jeni përgjegjës për të gjithë përdorimin e llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të hequr, rimarrë ose ndryshuar një emër përdoruesi që ju zgjidhni nëse vendosim, sipas gjykimit tonë të vetëm, se një emër i tillë përdoruesi është i papërshtatshëm, i pahijshëm ose ndryshe i kundërshtueshëm.

PRODUKTET

Ne bëjmë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë që të jetë e mundur ngjyrat, tiparet, specifikimet dhe detajet e produkteve të disponueshme në sit. Sidoqoftë, ne nuk garantojmë që ngjyrat, tiparet, specifikimet dhe detajet e produkteve do të jenë të sakta, të plota, të besueshme, aktuale ose pa gabime të tjera, dhe ekrani juaj elektronik mund të mos pasqyrojë me saktësi ngjyrat dhe detajet aktuale të produktet Të gjitha produktet janë subjekt i disponueshmërisë, dhe ne nuk mund të garantojmë që artikujt do të jenë në magazinë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë për ndonjë arsye. Çmimet për të gjitha produktet mund të ndryshojnë.

BLERJET DHE PAGESA

Ne pranojmë format e mëposhtme të pagesës:

– Visa
– Mastercard
– PayPal

Ju pranoni të siguroni blerjen dhe informacionin e llogarisë aktuale, të plotë dhe të saktë për të gjitha blerjet e bëra përmes sitit. Ju më tej bini dakord të azhurnoni menjëherë informacionin e llogarisë dhe të pagesës, duke përfshirë adresën e emailit, mënyrën e pagesës dhe datën e skadimit të kartës së pagesës, në mënyrë që të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës. Taksa e shitjes do t’i shtohet çmimit të blerjeve siç konsiderohet e kërkuar nga ne. Ne mund të ndryshojmë çmimet në çdo kohë. Të gjitha pagesat do të jenë në Euro.

Ju pranoni të paguani të gjitha tarifat me çmimet që janë në fuqi për blerjet tuaja dhe çdo tarifë të zbatueshme transporti, dhe na autorizoni që të tarifojmë ofruesin tuaj të zgjedhur të pagesave për çdo shumë të tillë kur vendosni porosinë tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim ose gabim në çmim, edhe nëse tashmë kemi kërkuar ose marrë pagesa.

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi të vendosur përmes Faqes. Ne, sipas gjykimit tonë të vetëm, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porosi të vendosura nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën mënyrë pagese dhe / ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi ose transporti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se vendosen nga tregtarët, shitësit ose shpërndarësit.

POLITIKA E KTHIMIT

Ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Kthimit të postuar në Sajt para se të bëni ndonjë blerje.

AKTIVITETET E NDALUARA

Ju nuk mund të përdorni dhe mos përdorni Faqen për ndonjë qëllim tjetër përveç atij për të cilin ne e bëjmë të disponueshëm Faqen. Faqja nuk mund të përdoret në lidhje me ndonjë përpjekje tregtare përveç atyre që janë miratuar ose aprovuar posaçërisht nga ne.

Si përdorues i faqes, ju pranoni të mos e bëni:

KONTRIBUTI I GJENERUAR NGA PËRDORUESIT

Faqja mund t’ju ftojë të bisedoni, të kontribuoni ose të merrni pjesë në bloge, borde mesazhesh, forume në internet dhe funksionalitete të tjera dhe mund t’ju ofrojë mundësinë për të krijuar, paraqitur, postuar, shfaqur, transmetuar, kryer, botuar, shpërndarë, ose transmetoni përmbajtje dhe materiale për ne ose në Sajt, duke përfshirë por pa u kufizuar në tekst, shkrime, video, audio, fotografi, grafikë, komente, sugjerime ose informacione personale ose materiale të tjera (kolektivisht, “Kontribute”). Kontributet mund të shihen nga përdoruesit e tjerë të faqes dhe ofertat e tregut dhe përmes faqeve të internetit të palëve të treta. Si i tillë, çdo Kontribut që transmetoni mund të trajtohet si jo konfidencial dhe jo-pronësor. Kur krijoni ose vini në dispozicion ndonjë Kontribut, ju përfaqësoni dhe garantoni atë:

1. Krijimi, shpërndarja, transmetimi, shfaqja publike ose performanca dhe hyrja, shkarkimi ose kopjimi i Kontributeve tuaja nuk cenojnë dhe nuk do të cenojnë të drejtat e pronarit, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat e autorit, patentën, markën tregtare, sekretin tregtar ose të drejtat morale të ndonjë pale të tretë.
2. Ju jeni krijues dhe pronar i licencave, të drejtave, pëlqimeve, lëshimeve dhe lejeve të nevojshme për të përdorur dhe për të autorizuar ne, sitin dhe përdoruesit e tjerë të faqes për të përdorur kontributet tuaja në çfarëdo mënyre që parashikohet nga faqja. dhe këto Kushtet e Përdorimit.
3. Ju keni pëlqimin me shkrim, lirimin dhe / ose lejen e secilit dhe çdo personi të identifikueshëm në Kontributet tuaja për të përdorur emrin ose ngjashmërinë e secilit dhe çdo personi të tillë të identifikueshëm individual për të mundësuar përfshirjen dhe përdorimin e Kontributeve tuaja në çdo mënyrë të parashikuar nga faqja dhe këto Kushtet e Përdorimit.
4. Kontributet tuaja nuk janë false, të pasakta ose mashtruese.
5. Kontributet tuaja nuk janë reklamë e pakërkuar ose e paautorizuar, materiale promovuese, skema piramidale, letra zinxhir, postë të padëshiruar, posta masive ose forma të tjera të kërkimit.
6. Kontributet tuaja nuk janë të turpshme, të ndyra, të ndyra, të ndyra, të dhunshme, ngacmuese, shpifëse, shpifëse, ose ndryshe të kundërshtueshme (siç përcaktohet nga ne).
7. Kontributet tuaja nuk përqeshin, tallen, përçmojnë, frikësojnë ose abuzojnë me këdo.
8. Kontributet tuaja nuk përdoren për të ngacmuar ose kërcënuar (në kuptimin juridik të atyre termave) ndonjë person tjetër dhe për të nxitur dhunën ndaj një personi të caktuar ose një klase njerëzish.
9. Kontributet tuaja nuk shkelin asnjë ligj, rregullore ose rregull të zbatueshëm.
10. Kontributi juaj nuk shkel privatësinë ose të drejtat e publicitetit të ndonjë pale të tretë.
11. Kontributet tuaja nuk përmbajnë ndonjë material që kërkon informacion personal nga dikush nën moshën 18 vjeç ose shfrytëzon njerëz nën moshën 18 vjeç në një mënyrë seksuale ose të dhunshme.
12. Kontributet tuaja nuk shkelin ndonjë ligj të zbatueshëm në lidhje me pornografinë e fëmijëve, ose që synojnë ndryshe të mbrojnë shëndetin ose mirëqenien e të miturve;
13. Kontributet tuaja nuk përfshijnë ndonjë koment fyes që lidhet me racën, origjinën kombëtare, gjininë, preferencën seksuale ose të metën fizike.
14. Kontributet tuaja nuk shkelin ndryshe, ose nuk lidhen me materialin që shkel, ndonjë dispozitë të këtyre Kushteve të Përdorimit, ose ndonjë ligj ose rregullore në fuqi.

Çdo përdorim i Faqes ose Ofertave të Tregut në kundërshtim me sa më sipër shkel këto Kushtet e Përdorimit dhe mund të rezultojë në, ndër të tjera, përfundimin ose pezullimin e të drejtave tuaja për të përdorur Faqen dhe Ofertat e Tregut.

LICENCA E KONTRIBUTIT

Duke postuar Kontributet tuaja në çdo pjesë të Sajtit, ju automatikisht jepni dhe përfaqësoni dhe garantoni se keni të drejtë të na jepni, një të pakufizuar, të pakufizuar, të parevokueshëm, të përhershëm, jo-ekskluziv, të transferueshëm, pa të drejta mbretërore, plotësisht -paguar, e drejta në të gjithë botën dhe licenca për të pritur, përdorur, kopjuar, riprodhuar, zbuluar, shitur, rishitur, botuar, transmetuar, hedhur në letër, arkiv, dyqan, cache, kryej publikisht, shfaq publikisht, riformatoj, përkthe, transmeton, ekstrakt (në tërësisht ose pjesërisht), dhe shpërndani Kontribute të tilla (përfshirë, pa kufizim, imazhin dhe zërin tuaj) për çfarëdo qëllimi, komercial, reklamimi, ose ndryshe, dhe për të përgatitur vepra derivative të, ose përfshirë në vepra të tjera, Kontribute të tilla, dhe dhe autorizojnë licencat e sipërpërmendura. Përdorimi dhe shpërndarja mund të ndodhë në çdo format mediatik dhe përmes çdo kanali mediatik.

Kjo licencë do të zbatohet për çdo formë, media ose teknologji të njohur tani ose të zhvilluar më tej, dhe përfshin përdorimin tonë të emrit tuaj, emrin e kompanisë dhe emrin e ekskluzivitetit, siç është e zbatueshme, dhe cilindo nga markat tregtare, markat e shërbimeve, emrat tregtarë, logot, dhe imazhe personale dhe komerciale që ju ofroni. Ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat morale në Kontributet tuaja dhe garantoni se të drejtat morale nuk janë pohuar ndryshe në Kontributet tuaja..

Ne nuk pohojmë ndonjë pronësi mbi Kontributet tuaja. Ju mbani pronësinë e plotë të të gjitha Kontributeve tuaja dhe të të drejtave të pronësisë intelektuale ose të drejtave të tjera të pronësisë të lidhura me Kontributet tuaja. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë deklaratë ose përfaqësim në Kontributet tuaja të dhëna nga ju në çdo fushë në Sajt. Ju jeni vetëm përgjegjës për Kontributet tuaja në Sajt dhe shprehimisht bini dakord të na shfajësoni nga çdo përgjegjësi dhe të përmbaheni nga çdo veprim ligjor kundër nesh në lidhje me Kontributet tuaja.

Ne kemi të drejtë, në diskrecionin tonë të vetëm dhe absolut, (1) të redaktojmë, korrigjojmë ose ndryshojmë ndryshe çdo Kontribut; (2) të rikategorizojë çdo Kontribut për t’i vendosur ato në vende më të përshtatshme në Sajt; dhe (3) për të para-ekranuar ose fshirë çdo Kontribut në çdo kohë dhe për ndonjë arsye, pa paralajmërim. Ne nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar Kontributet tuaja.

UDHËZIME PËR RISHIKIME

Ne mund t’ju ofrojmë zona në sit për të lënë vlerësime ose vlerësime. Kur postoni një përmbledhje, duhet të jeni në përputhje me kriteret e mëposhtme: (1) duhet të keni përvojë të dorës së parë me personin / entitetin që po rishikohet; (2) rishikimet tuaja nuk duhet të përmbajnë sharje ofenduese, ose gjuhë abuzive, raciste, ofenduese ose urrejtjeje; (3) rishikimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca diskriminuese të bazuara në fe, racë, gjini, origjinë kombëtare, mosha, statusi martesor, orientimi seksual ose paaftësia; (4) rishikimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca për veprimtari të paligjshme; (5) nuk duhet të jeni të lidhur me konkurrentët nëse postoni komente negative; (6) nuk duhet të bëni asnjë konkluzion në lidhje me ligjshmërinë e sjelljes; (7) ju nuk mund të postoni ndonjë deklaratë të rreme ose mashtruese; dhe (8) ju nuk mund të organizoni një fushatë duke inkurajuar të tjerët të postojnë komente, qoftë pozitive apo negative.

Ne mund të pranojmë, refuzojmë ose heqim vlerësimet sipas gjykimit tonë të vetëm. Ne nuk kemi absolutisht asnjë detyrim për të shqyrtuar shqyrtimet ose për të fshirë vlerësimet, edhe nëse dikush i konsideron vlerësimet e kundërshtueshme ose të pasakta. Shqyrtimet nuk miratohen nga ne dhe nuk paraqesin domosdoshmërisht mendimet tona ose pikëpamjet e ndonjë prej anëtarëve apo partnerëve tanë. Ne nuk marrim përsipër përgjegjësi për ndonjë rishikim ose për ndonjë pretendim, pasiv ose humbje që rezulton nga çdo rishikim. Duke postuar një përmbledhje, ju na jepni me anë të kësaj një të drejtë dhe licencë të përhershme, jo-ekskluzive, në të gjithë botën, pa të drejta mbretërore, të paguara plotësisht, të caktueshme dhe të paligjshme, për të riprodhuar, modifikuar, përkthyer, transmetuar me çdo mjet, shfaqje, performancë, dhe / ose shpërndani të gjithë përmbajtjen në lidhje me vlerësimet.

PARAQITJE

Ju pranoni që çdo pyetje, koment, sugjerim, ide, reagim ose informacion tjetër në lidhje me Faqen ose Ofertat e Tregut (“Parashtrimet”) të dhëna nga ju për ne nuk janë konfidenciale dhe do të bëhen prona jonë e vetme. Ne do të zotërojmë të drejta ekskluzive, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronës intelektuale, dhe do të kemi të drejtë për përdorimin dhe shpërndarjen e pakufizuar të këtyre Parashtrimeve për çdo qëllim të ligjshëm, komercial ose tjetër, pa njohje ose kompensim për ju. Me anë të kësaj ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat morale për çdo Parashtrim të tillë, dhe me anë të kësaj ju garantoni që Parashtrimet e tilla janë origjinale me ju ose se keni të drejtë të paraqisni Paraqitje të tilla. Ju pranoni që nuk do të ketë rekurs kundër nesh për ndonjë shkelje apo keqpërdorim të pretenduar ose aktual të ndonjë të drejte pronësie në Parashtrimet tuaja.

MENAXHIMI I SAJTIT

Ne rezervojmë të drejtën, por jo detyrimin, për të: (1) monitoruar Faqen për shkelje të këtyre Kushteve të Përdorimit; (2) ndërmarrin veprime të përshtatshme ligjore kundër kujtdo që, sipas gjykimit tonë të vetëm, shkel ligjin ose këto Kushte të Përdorimit, duke përfshirë pa kufizim, raportimin e përdoruesit të tillë tek autoritetet e zbatimit të ligjit; (3) sipas gjykimit tonë të vetëm dhe pa kufizim, refuzoni, kufizoni hyrjen në të, kufizoni disponueshmërinë ose çaktivizoni (për aq sa është e mundur teknologjikisht) cilindo nga Kontributet tuaja ose ndonjë pjesë të tyre; (4) në diskrecionin tonë të vetëm dhe pa kufizim, njoftim ose përgjegjësi, për të hequr nga faqja e internetit ose përndryshe të çaktivizoni të gjitha skedarët dhe përmbajtjen që janë në përmasa të tepërta ose janë në ndonjë mënyrë të rëndë për sistemet tona; dhe (5) përndryshe menaxhojnë Faqen në një mënyrë të krijuar për të mbrojtur të drejtat dhe pronën tonë dhe për të lehtësuar funksionimin e duhur të Faqes dhe Ofertave të Tregut.

POLITIKA E PRIVATËSISË

Ne kujdesemi për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave. Ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Privatësisë: https://www.mbg-ks.com/privacy-policy/. Duke përdorur Faqen ose Ofertat e Tregut, ju pranoni të jeni të detyruar nga Politika jonë e Privatësisë, e cila është e përfshirë në këto Kushtet e Përdorimit. Ju lutemi këshillohuni që faqja dhe ofertat e tregut të organizohen në Kosovë. Nëse hyni në Sajt ose Ofertat e Tregut nga ndonjë rajon tjetër i botës me ligje ose kërkesa të tjera që rregullojnë mbledhjen, përdorimin ose zbulimin e të dhënave personale që ndryshojnë nga ligjet në fuqi në Kosovë, atëherë përmes përdorimit tuaj të vazhdueshëm të Sajtit, ju po transferoni të dhënat tuaja në Kosovë, dhe ju shprehimisht pranoni që të dhënat tuaja të transferohen dhe përpunohen në Republikën e Kosovës.

AFATI DHE PRFUNDIMI

Këto Kushtet e Përdorimit do të qëndrojnë në fuqi dhe efekt të plotë ndërsa përdorni faqen. PA KUFIZIMIN E ÇDO DISPOZIT OTHER TJETR T TH K TTYRE KUSHTEVE T PERDORIMIT, Ne RREGULLIM T THE DREJTN, N TO DISKRETIMIN TON AND T AND TJETR DHE PA PARAQITJEN OSE PIARGJEGJSIN,, HYRJEN E MADH TOT N AND DHE P USRDORIMIN E SITIT DHE OFERTS S M TREGUT P ANR ÇDO ARSYE OSE P NOR asnjë arsye, P INRFSHIR PA KUFIZIM P FORR SHKELJEN E ÇDO P RERFAQSIMI, GARANCI, OSE LIDHJE T PRMBAJTUR N IN KESTO KUSHTET E P USRDORIMIT APO NDONJ LA LIGJ APO RREGULLORE TPL ZBATUESHM. MUND T T PERRFUNDOJM US PERDORIMIN TUAJ ose PJESICMARRJEN TUAJ N THE SITE DHE OFERTAT E VENDIT T OR TREGUT OSE T DE FSHIJN AC Llogarinë TUAJ DHE ÇDO PTRMBAJTJE OSE INFORMACION Q TH POSHT AT N AT ÇDO Kohë, PA PARALAJMRIM, NIS DISKRETIMIN TONË.

Nëse e ndërpresim ose pezullojmë llogarinë tuaj për ndonjë arsye, ju ndalohet të regjistroheni dhe të krijoni një llogari të re nën emrin tuaj, një emër të rremë ose të huazuar, ose emrin e ndonjë pale të tretë, edhe nëse mund të veproni në emër të të tretit parti Përveç përfundimit ose pezullimit të llogarisë suaj, ne rezervojmë të drejtën për të ndërmarrë veprime të përshtatshme ligjore, duke përfshirë pa kufizim ndjekjen e dëmshpërblimeve civile, penale dhe urdhëruese.

MODIFIKIMET DHE NDËRPRERJET

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, modifikuar, ose hequr përmbajtjen e Faqes në çdo kohë ose për ndonjë arsye në diskrecionin tonë të vetëm pa njoftim. Megjithatë, ne nuk kemi asnjë detyrim për të azhurnuar ndonjë informacion në faqen tonë. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të modifikuar ose ndërprerë të gjitha ose një pjesë të Ofertave të Tregut pa njoftim në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për ndonjë modifikim, ndryshim të çmimit, pezullim ose ndërprerje të Faqes ose Ofertave të Tregut.

Ne nuk mund të garantojmë sajtin dhe ofertat e tregut do të jenë në dispozicion gjatë gjithë kohës. Ne mund të përjetojmë pajisje, softuer ose probleme të tjera ose duhet të kryejmë mirëmbajtje në lidhje me Faqen, duke rezultuar në ndërprerje, vonesa ose gabime. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, rishikuar, azhurnuar, pezulluar, ndërprerë, ose ndryshe modifikuar Faqen ose Ofertat e Tregut në çdo kohë ose për ndonjë arsye pa njoftim për ju. Ju pranoni që nuk kemi asnjë përgjegjësi për çfarëdo humbje, dëmtimi ose shqetësimi të shkaktuar nga paaftësia juaj për të hyrë ose përdorur Faqen ose Ofertat e Tregut gjatë çdo joproduktive ose ndërprerjes së faqes ose ofertave të tregut. Asgjë në këto Kushtet e Përdorimit nuk do të interpretohet për të na detyruar të mbajmë dhe mbështesim Faqen ose Ofertat e Tregut ose të sigurojmë ndonjë korrigjim, azhurnim ose lëshim në lidhje me të.

QEVERISJA E LIGJIT

Këto terma do të rregullohen dhe përcaktohen duke ndjekur ligjet e Kosovës. Multi Business Group Shpk dhe ju pajtoheni në mënyrë të pakthyeshme që gjykatat e Kosovës do të kenë juridiksion ekskluziv për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje që mund të lindë në lidhje me këto kushte.

ZGJIDHJEN E KONTESTEVE

Negociatat joformale

Për të përshpejtuar zgjidhjen dhe për të kontrolluar koston e çdo mosmarrëveshje, polemike ose pretendimi në lidhje me këto Kushtet e Përdorimit (secila një “Mosmarrëveshje” dhe kolektivisht “Mosmarrëveshjet”) të sjella nga ju ose nga ne (individualisht, një “Palë” dhe kolektivisht , “Palët”), Palët bien dakord që së pari të përpiqen të negociojnë çdo Mosmarrëveshje (përveç atyre Mosmarrëveshjeve të parashikuara shprehimisht më poshtë) informalisht për të paktën 5 ditë para fillimit të arbitrazhit. Negociatat e tilla informale fillojnë me njoftimin me shkrim nga një Palë në Palën tjetër.

Arbitrazhi i detyrueshëm

Çdo mosmarrëveshje që del ose lidhet me këtë kontratë, përfshirë çdo çështje në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë ose përfundimin e saj, do t’i referohet dhe zgjidhet përfundimisht nga Gjykata Ndërkombëtare e Arbitrazhit Tregtar nën Dhomën e Arbitrazhit Evropian (Belgjikë, Bruksel, Avenue Louise, 146) sipas Rregullave të këtij ICAC, i cili, si rezultat i referimit të tij, konsiderohet si pjesë e kësaj klauzole. Numri i arbitrave do të jetë 1. Selia, vendi ligjor, ose arbitrazhi do të jetë Prizreni. Gjuha e procedurave do të jetë shqipe. Ligji qeverisës i kontratës do të jetë ligji material i datës aktuale.

Kufizimet

Palët bien dakord që çdo arbitrazh do të kufizohet në Mosmarrëveshjen ndërmjet Palëve individualisht. Masa e plotë e lejuar nga ligji, (a) asnjë arbitrazh nuk do të bashkohet me ndonjë procedurë tjetër; (b) nuk ka të drejtë ose autoritet që çdo Mosmarrëveshje të arbitrohet në bazë të veprimit klasor ose të përdorë procedurat e veprimit të klasës; dhe (c) nuk ka asnjë të drejtë ose autoritet për ndonjë mosmarrëveshje që të sillet në një cilësi të pretenduar përfaqësuese në emër të publikut të gjerë ose ndonjë personi tjetër.

Përjashtime nga negociatat joformale dhe arbitrazhi

Palët bien dakord që Mosmarrëveshjet e mëposhtme nuk i nënshtrohen dispozitave të mësipërme në lidhje me negociatat informale, të detyrueshme për arbitrazhin: (a) çdo Mosmarrëveshje që kërkon të zbatojë ose mbrojë, ose në lidhje me vlefshmërinë e, ndonjë prej të drejtave të pronës intelektuale të një Pale; (b) çdo mosmarrëveshje në lidhje me ose që buron nga pretendimet e vjedhjes, piraterisë, pushtimit të privatësisë ose përdorimit të paautorizuar; dhe (c) çdo kërkesë për lehtësim urdhërues. Nëse kjo dispozitë konstatohet se është e paligjshme ose e pazbatueshme, atëherë asnjëra Palë nuk do të zgjedhë të arbitrojë ndonjë Mosmarrëveshje që bie brenda asaj pjese të kësaj dispozite që rezulton e paligjshme ose e pazbatueshme dhe një Mosmarrëveshje e tillë do të vendoset nga një gjykatë e juridiksionit kompetent brenda gjykatave të listuara për juridiksionin e mësipërm, dhe Palët bien dakord t’i nënshtrohen juridiksionit personal të asaj gjykate.

KORRIGJIME

Mund të ketë informacion në Sajt që përmban gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me Ofertat e Tregut, duke përfshirë përshkrimet, çmimet, disponueshmërinë dhe informacione të ndryshme të tjera. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim dhe për të ndryshuar ose azhurnuar informacionin në sit në çdo kohë, pa njoftim paraprak.

DEKLARATË

SITA PROSHT E SIGURUAR N ON BAZIS SI-SI DHE SI-NDRTUAN. JU Pajtoheni që P USRDORIMI JUAJ I SH SERRBIMEVE TIT sitit do të jetë në rrezikun tuaj të vetëm. DERI N EX SHKALLN E PLOT P T P LEJUAR NGA LIGJI, Ne SHKALLOJM ALL T ALL GJITHA GARANCIT,, SHPREHEN OSE NDIKOHEN, N CON LIDHJE ME SIT THN DHE P USRDORIMIN TUAJ TER TYRE, P INRFSHIR, PA KUFIZIM, GARANCIT I E SHPENZUARA TER SIPRMARRJEVE TCH FAMILJES, NUK BAKEJM NO GARANCI DHE P RERFAQESSUESE P THER SAKTSIN OR OSE PLOTTSIMIN E P CONRMBAJTJES S S SITIT OSE PTRMBAJTJEN E NDONJE SITE SITE DHE NUK DO T AS KUPTOJM NO ASNJ L P LRGJEGJSI DHE P RESRGJEGJSI P ANR ÇDO (1) VEPRIMTAR OR 2) DJMTIMI PERSONAL OSE D DMTIMI I PRONSIS WH, NDONJ NATYRORE, REZULTATuese NGA HYRJA JUAJ N AND SHTYPIN DHE PERDORIMIN E sitit, (3) NDONJ Q ACNDRIM I PAAUTORIZUAR N TO P ORRDORIMIN E SHVRBIMEVE TON SEC TUR SIGURIS AND DHE ANYT DHE T ALL GJITHA INFORMATVE RUAJT TH K THTU, (4) ÇDO ND INTRQYRJE OSE Pushim i TRANSMISIONIT OSE NGA SITI, (5) ÇDO BUG,, VIRUSE, KAL T TROJAN, OSE SI T WH BNI TIC TRANSMITOHEN OSE NRO T TJER (N SITA 6) NDONJ GABIME OSE PAM OSIME N AN NDONJ PTRMBAJTJE DHE MATERIALE OSE P ANR ÇDO HUMBJE DHE DAMMTIM T AN NDONJS S LLOJIT TUR SHKURTUAR SI REZULTAT I P USRDORIMIT T ÇDO PTRMBAJTJE TED POSTUAR, TAN TRANSMETUAR, OSE TW TJERA T BADRA T AV BANUAR NIA VEND T SITITS. Ne NUK GARANTOJMË, APROVOJMË, GARANTOJMË, OSE SUPOZOJMË PËRGJEGJËSI PËR NDONJË PRODUKT OSE SHËRBIM TË REKLAMUAR APO OFRUAR NGA NJË PALË E TRETË PËRMES FAQES, NDONJË FAQE INTERNETI TË HIPERKLINIZUAR, OSE NDONJË FAQE INTERNETI OSE ORGANE TË TJERA TË INTERNETIT BËHU NJË PALË OSE NË NDONJË MËNYRË TË JETË I PËRGJEGJSHËM PËR MONITORIMIN E ÇDO TRANSAKSIONI MIDIS JUSH DHE NDONJË NGA OFRUESIT E PALËS SË TRETË TË PRODUKTEVE OSE SHËRBIMEVE. SI ME BLERJEN E NJË PRODUKTI OSE SHËRBIMI PËRMES ÇDO MESI APO NË NDONJË MJEDIS, JU DUHET TË PËRDORNI GJYKIMIN TUAJ MË TË MIRË DHE KUJDESIN E USHTRIMEVE KU ËSHTË E PËRSHTATSHME.

KUFIZIMET E PËRGJEGJSISË

NË ASNJË RAST NUK DO TË JEMI TË PËRGJEGJËS OSE DREJTUESIT TANË, TË PUNËSUARIT, OSE AGJENTËT TANË OSE NDONJË PARTI E TRETË PËR NDONJË DIREKT, INDIREKT, KONSEKUENT, SHEMBULLOR, PËRFSHIRËS, I VEÇANTË, OSE I NDËSHKUAR I NDËSHKUAR, PËRFSHIRË HUMBJEN E HUMBJEVE, HUMBJEN E APO DËME TJERA QË DALIN NGA PËRDORIMI JUAJ I SAJTIT, EDHE NËSE NE KEMI QENË TË UDHËZUAR NË LIDHJE ME MUNDËSINË E KËTYRE DËMEVE TË MUNDSHME. PAVARËSISHT NGA ASGJË NË LIDHJE ME KONTRABANDËN QË PËRMBAHET KËTU, PËRGJEGJËSIA JONË NDAJ JUSH PËR NDONJË SHKAK, PAVARËSISHT NGA FORMA E VEPRIMIT, NË TË GJITHA KOHËRAT DO TË KUFIZOHET NË MË PAK SE SHUMA E PAGUAR, NËSE DIKUSH, OSE NGA JU. LIGJET SHTETRORE TE CAKTUARA DHE LIGJET NDATIONRKOMBTARE NUK LEJOJN KUFIZIME PËR GARANCIT E ZBATUARA OSE PËRJASHTIMIN OSE KUFIZIMIN E DËMEVE TE CAKTUARA. NËSE KËTO LIGJE ZBATOHEN PËR JU, DISA OSE TË GJITHA KUFIZIMET E LARTPËRMENDURA NUK MUND TË ZBATOHEN PËR JU, DHE MUND TË KENI TË DREJTA SHTES.

ZHDËMTIMI

Ju pranoni të mbroni, të dëmshpërbloni dhe të na mbani të padëmshëm, duke përfshirë filialet, filialet dhe të gjithë oficerët tanë përkatës, agjentët, partnerët dhe punonjësit tanë, nga dhe kundër çdo humbje, dëmtimi, përgjegjësie, pretendimi ose kërkese, përfshirë avokatët e arsyeshëm ‘tarifat dhe shpenzimet, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak ose që vijnë nga: (1) Kontributet tuaja; (2) përdorimi i faqes; (3) shkelja e këtyre kushteve të përdorimit; (4) çdo shkelje e përfaqësimeve dhe garancive tuaja të përcaktuara në këto Kushtet e Përdorimit; (5) shkelja juaj e të drejtave të një pale të tretë, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat e pronës intelektuale; ose (6) çdo veprim i dëmshëm i hapur ndaj çdo përdoruesi tjetër të faqes me të cilin jeni lidhur përmes faqes. Pavarësisht nga sa më sipër, ne rezervojmë të drejtën, me shpenzimet tuaja, të marrim përsipër mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje për të cilën ju kërkohet të na dëmshpërbloni dhe ju pranoni të bashkëpunoni, në kurriz tuaj, me mbrojtjen tonë të pretendimeve të tilla. Ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme për t’ju njoftuar për çdo pretendim, veprim ose procedim të tillë që i nënshtrohet këtij dëmshpërblimi pasi të bëheni të vetëdijshëm për të.

TË DHËNAT E PERRDORUESIT

Ne do të ruajmë të dhëna të caktuara që ju i transmetoni Sajtit për qëllim të menaxhimit të performancës së Sajtit, si dhe të dhëna në lidhje me përdorimin tuaj të Sajtit. Megjithëse ne kryejmë kopje rezervë të rregullt të të dhënave, ju jeni përgjegjës vetëm për të gjitha të dhënat që transmetoni ose që lidhen me ndonjë aktivitet që keni ndërmarrë duke përdorur Faqen. Ju pranoni që ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ndaj jush për ndonjë humbje ose korrupsion të ndonjë të dhëne të tillë, dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë veprimi kundër nesh që buron nga ndonjë humbje e tillë ose korrupsion i një të dhëne të tillë.

KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE, TRANSAKSIONET DHE NËNSHKRIMET

Vizita në sajt, dërgimi i email-eve dhe plotësimi i formave në internet përbëjnë komunikime elektronike. ju pranoni të merrni komunikime elektronike dhe jeni dakord që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ju ofrojmë në mënyrë elektronike, përmes postës elektronike dhe në sajt, përmbushin çdo kërkesë ligjore që komunikimi i tillë të jetë me shkrim. ju pret prdorimi p ther prdorimin e n snshkrimeve elektronike, kontratave, rendeve dhe rregullimeve të tjera, dhe për dorëzimin elektronik të njoftimeve, politikave dhe regjistrimeve të transaksioneve të iniciuara ose të plotësuara nga shba ose përmes faqes. me anë të kësaj ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat ose kërkesat sipas statuteve, rregulloreve, rregullave, urdhëresave ose ligjeve të tjera në ndonjë juridiksion që kërkon një nënshkrim origjinal ose dorëzim ose mbajtje të regjistrave jo-elektronikë, ose pagesa ose dhënie kredish me ndonjë mjet tjetër sesa mjetet elektronike.

TË NDRYSHME

Këto Kushte të Përdorimit dhe çdo politikë ose rregullore operative e postuar nga ne në Sajt ose në lidhje me Sajtin përbëjnë të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh. Dështimi ynë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose parashikim të këtyre Kushteve të Përdorimit nuk do të funksionojë si heqje dorë nga një e drejtë ose dispozitë e tillë. Këto Kushtet e Përdorimit veprojnë në masën më të plotë të lejueshme me ligj. Ne mund t’i caktojmë të gjitha ose të gjitha të drejtat dhe detyrimet tona të tjerëve në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës për asnjë humbje, dëmtim, vonesë ose mosveprim të shkaktuar nga ndonjë shkak përtej kontrollit tonë të arsyeshëm. Nëse ndonjë dispozitë ose pjesë e një dispozite të këtyre Kushteve të Përdorimit përcaktohet se është e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, ajo dispozitë ose një pjesë e dispozitës konsiderohet e ndashme nga këto Kushte të Përdorimit dhe nuk ndikon në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e çdo mbetjeje dispozitat. Nuk ka asnjë ndërmarrje të përbashkët, partneritet, marrëdhënie pune ose agjensie të krijuar midis jush dhe nesh si rezultat i këtyre Kushteve të Përdorimit ose përdorimit të Faqes. Ju pranoni që këto Kushte të Përdorimit nuk do të interpretohen kundër nesh për shkak të hartimit të tyre. Me këtë ju hiqni dorë nga çdo mbrojtje që mund të keni bazuar në formën elektronike të këtyre Kushteve të Përdorimit dhe mungesës së nënshkrimit nga palët për të ekzekutuar këto Kushtet e Përdorimit.

NA KONTAKTONI

Për të zgjidhur një ankesë në lidhje me Faqen ose për të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me përdorimin e Faqes, ju lutemi na kontaktoni në:

Multi Business Group Shpk
Mazllum Kastrati pn
Prizren, Prizren 20000
Kosovo
Phone: +38344168954
info@mbg-ks.com